ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Webshopok Közösségének webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.
Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: Dunakeszi, 2120 Rév út 19.
Telefonszám: 205859641
A cég elektronikus elérhetősége: info@bohodesign.hu
A webáruház domain címe: https://bohodesign.hu

Adatkezelési tájékoztató

Iványi Zsófia EV. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://bohodesign.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - Iványi Zsófia EV.  (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A https://bohodesign.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: Iványi Zsófia
Levelezési cím: Göd, Vasvári Pál utca 15.
Telefonszám: 704592433
E-mail cím: zsofi@bohodesign.hu
Honlap: bohodesign.hu

Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkalegyütt meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);

Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés


A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázási név: Számla kiállítása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli bizonylatok esetében az adattörlés  a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően  8 évig megőrzi. 

Kapcsolat felvétel

Ön  emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :

Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;


A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a  szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés;  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni  

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése;  GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: FOXPOST Zrt. 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9. Telefon: 06-1-999-0-369 E-mail: info@foxpost.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk

HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság - SZÉKHELYE: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. - ADÓSZÁMA: 21158218-2-13 - TELEFONSZÁMA: 21158218-7220-212-01 Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli 

Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: MikroVPS Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
Az adatfeldolgozó e-mail cím: support@mikrovps.hu

Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Szamlazz.hu KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Adószáma: 13421739-2-41 - E-mail címe: info@szamlazz.hu - TELEFONSZÁMA: info@szamlazz.hu - ADATFELDOLGOZÁS SZÉKHELYE: Göd Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. - SZÉKHELYE: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adattovábbítás

Magnet Bank.
Bank székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: +36-1-428-8888
Bank webcíme: magnetbank.hu
Adatkezelési tájékoztató https://www.magnetbank.hu/adatvedelem

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mik azok a cookie-k?

A weboldal használat során az Üzemeltető  úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda  bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira (felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz.

Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a  sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
    Google Chrome
    Firefox
    Internet Explorer 

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

Munkamenet cookie-k (session): 

A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Állandó/mentett cookie-k:

Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig 

Statisztikai, marketing sütik

A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
    Internet Explorer 
    Firefox
    Chrome

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
    A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
    A bevásárlókosárhoz használt süti;
    Biztonsági süti;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával  bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az  Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. 

A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • SSL tanúsítvány;

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: zsofi@bohodesign.hu
Levelezési cím: Göd, Vasvári Pál utca 15.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga 

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

  • Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szembenA személyes adatai hordozhatóságához való joga

Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
                      +36 (30) 549-6838
                       +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Levelezési cím: Göd, Vasvári Pál utca 15.
Telefonszám: Telefonszám: 704592433
E-mail cím: zsofi@bohodesign.huHatályba lépés dátuma: 2022.02.21.


Jelen dokumentum letölthető változata elérhető az alábbi linken: PDF letöltés